dijous, 15 de desembre del 2011

Plens de l'Ajuntament

POLÍTICA MUNICIPALOferim aquí un breu resum dels temes tractats en els plens municipals dels dies 29 de setembre, 26 d’octubre i 24 de novembre de 2011. Les actes es poden consultar al web de l’Ajuntament:


Nit de debats
Ple del 29 de setembre de 2011

El ple va durar una hora i 50 minuts. Abans de començar la reunió, l’alcalde va dedicar un emotiu record al tinent d’alcalde Joan Verdaguer i Pla, que havia mort el dijous anterior, dia 22, i va expressar en nom de tota la corporació el condol a la seva família.

Es va aprovar per unanimitat acceptar una subvenció del Departament d’Ensenyament de 44.200 euros per a la llar d’infants; i es va acordar concedir una bonificació del 95% en l’impost municipal sobre construccions, per les obres de l’Escola Guillem. Es va aprovar per unanimitat una modificació del pressupost de 1.100 euros. I també es va aprovar per unanimitat una modificació a l’ordenança fiscal que regula la taxa d’ensenyaments especials, implantant una tarifa de 7 euros pel servei d’acolliment d’alumnes a la llar d’infants entre les 8,30 i les 9 del matí. El regidor Roc Carulla va explicar que hi havia demanada suficient i per tant s’havia aprovat aquest servei, sense que suposi incrementar la plantilla; tan sols moure mitja horari l’horari d’una persona.

Es va aprovar per unanimitat presentar un requeriment previ a la resolució de la direcció general de Territori i Urbanisme sobre la trama urbana consolidada del municipi de Navàs, ja que en els plànols de la resolució s’hi inclou una franja de terreny que pertany al terme de Balsareny.

Reglament de les escoles de Música i teatre. El primer gran debat de la nit —del qual el grup d’ERC ja va publicar un comentari al Sarment del mes d’octubre— va ser en relació al reglament de les escoles municipals de Música i de Teatre. L’Ajuntament va estudiar les al·legacions rebudes i va decidir incorporar un preàmbul al reglament i agrupar en un sol capítol el que abans eren dos, però no va admetre cap altra de les alternatives proposades per l’oposició. En el curs del debat, els regidors d’ERC Núria Prat, Marc Selgas i Conxita Calvet, i del PSC, Vladimir Díaz, van lamentar que no s’hagués acceptat cap de les iniciatives de millora proposades, llevat del preàmbul, i van dir que s’havien sentit menystinguts durant les reunions que s’havien celebrat sobre el tema. La regidora Noèlia Ramírez va dir que en cap moment han volgut menystenir ningú; el regidor Jaume Vila va dir reconèixer que algunes de les propostes podien ser acceptables, però que la decisió del grup de govern va ser no acceptar-les, i el regidor Roc Carulla va defensar el model de gestió que el reglament estableix. La proposta va ser aprovada per 6 vots a favor (CiU) i 4 en contra (ERC i PSC). El reglament íntegre es pot consultar al web de l’Ajuntament.

Es va donar compte de la signatura d’un conveni amb la Generalitat per la nova llar d’infants, tràmit necessari en tractar-se d’un equipament nou.

Mocions. Tot seguit, i després que ERC i PSC retiressin les seves pròpies mocions al respecte, es va aprovar per unanimitat una moció conjunta dels tres grups municipals en suport al model d’escola catalana; una altra d’ERC sobre l’atenció sanitària al Bages, acordada per unanimitat després que el grup presentador hi acceptés unes esmenes de CiU; i una altra sobre les obres de desdoblament del col·lector de salmorres Cardona-Balsareny-Abrera i la impermeabilització del runam salí del Bages.

Precs i preguntes. Entre altres, es va parlar de punts perillosos per al trànsit, de pilones trencades i de diverses qüestions urbanístiques puntuals; de la ubicació i estat dels contenidors de recollida de deixalles; del criteri de les subvencions a l’esport, ara que no hi ha primer equip de futbol; de la necessitat d’arreglar la instal·lació d’aigua als vestidors del camp de futbol; de problemes amb l’enllumenat a les pistes de tennis; de l’assistència o no del regidor d’Ensenyament a les reunions del consell escolar (Carulla va explicar que no ho podia dir, ja que no li havien enviat les actes del consell, ni pensava demanar-les, però que la regidora d’ERC podia demanar-les si volia; a la qual cosa Prat va replicar que a ella no tenien per què donar-les-hi); sobre si els balsarenyencs que cobren del PIRMI l’havien cobrat tots (Rabeya va corroborar que sí); i finalment sobre els equipaments de la nova llar d’infants, on es va obrir el segon gran debat, en comparar la realitat de la nova llar, mancada de servei de menjador, en relació amb la que es volia construir al carrer del Trull (del projecte de la qual Carulla va subratllar les deficiències i inconvenients). Tots aquests debats es poden consultar en detall a l’acta, publicada al web municipal.

Noves ordenances fiscals
Ple del 26 d’octubre de 2011

Ordenances fiscals. Es va celebrar un ple extraordinari que va durar una hora i cinc minuts. Es van aprovar les ordenances fiscals per a 2012 amb 6 vots de CiU a favor i 4 abstencions d’ERC i PSC; vegeu-les íntegres al web municipal.

Padró: 3.494 habitants. També es va aprovar el padró d’habitants , que el dia 1 de gener de 2011 era de 3.494.

Meses. Finalment, es va celebrar el sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions del 20 de novembre.

2,9 milions de pressupost
Ple del 24 de novembre de 2011

Es va celebrar reunió ordinària, que va durar 59 minuts.

Nomenaments. La candidata Immaculada Navarro Diars havia de prendre possessió del càrrec de regidora, substituint la vacant deixada per Joan Verdaguer Pla; però el dia de la reunió no s’havia rebut encara la documentació de la Junta Electoral i per tant aquest punt es va haver de deixar pendent.

Es va donar compte del nomenament de Roc Carulla per formar part de la junta de govern en substitució de Joan Verdaguer. I es va donar compte de la contractació d’una persona interina per a la neteja dels equipaments municipals, en substitució d’una altra que està de baixa i mentre duri la baixa.

Es va aprovar per unanimitat el nomenament de l’alcalde, Jaume Rabeya, com a representant del municipi a l’assemblea general de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.

Pressupost. Es va debatre una modificació del pressupost, de 35.000 euros per a diverses actuacions i reparacions a l’escola, la piscina, enllumenat públic, escola de música i altres. Es va aprovar amb 6 vots de CiU contra 4 abstencions.

S’ha presentat l’informe de tresoreria, segons el qual durant el trimestre s’han pagat 558.344 euros en factures, de les quals un 40% s’han pagat dintre el termini legal —que és de 50 dies— i el 60% amb més retard. Queden pendents de pagar, i per tant fora de termini, 95 factures per un import total de 819.000 euros. L’alcalde explica que la majoria corresponen a despeses de les obres de la llar d’infants i de la depuradora, per les quals la Generalitat deu a l’Ajuntament, respectivament, 800.000 euros i 200.000 euros. El regidor Marc Selgas demana si se sap quan arribaran les subvencions i què passarà si no arriben; l’alcalde diu que cal esperar que arribin, i que mentrestant l’Ajuntament ja ha avançat diners a partir dels seus recursos propis. El regidor Vladimir Díaz qüestiona si es podrà seguir amb aquest ritme, ja que 800.000 euros de deute són molts diners.

S’aprova el pressupost per al 2012, que ascendeix a 2.921,554 euros, i la composició de la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament; podeu veure’n el desglossament al web municipal. L’alcalde destaca que és un pressupost ajustat i que la plantilla és la mateixa que l’any anterior. Es debaten punts concrets de la despesa; el regidor Díaz lamenta la retallada en la subvenció a l’escola Guillem i per a festes, i demana si els càrrecs electes es reduiran les retribucions per donar exemple.

Pla específic Festa dels Traginers. Es debat el pla específic de la festa dels Traginers, que regula les actuacions en matèria de protecció civil que s’han de dur a terme durant els actes de la Festa. El pla es pot consultar a l’Ajuntament, per presentar-hi al·legacions si escau, durant un termini de 30 dies des de la publicació de l’anunci al DOGC i al Butlletí de la província; l’anunci porta data del 13 de desembre. Es va aprovar per unanimitat, en el supòsit que no s’hi presentin al·legacions.

Precs i preguntes. Entre altres coses, es demana per les pistes de tennis; sobre deixalleries; sobre l’expedient urbanístic de les obres d’un immoble del carrer de la Creu; sobre una aportació que una empresa havia de fer a compte de Servaqua per a un projecte social al municipi (l’alcalde diu que de moment no s’ha concretat res); s’insisteix a demanar els criteris de subvenció a les entitats esportives (l’alcalde diu que ja ho donarà perquè ja ho tenen fet); i sobre l’estat d’alguns fanals.

Recordem que les actes dels plens es poden consultar a la següent adreça: https://www.balsareny.cat/seu_electronica/plens_juntes.htm

Sarment, desembre 2011  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per publicar el teu comentari és imprescindible que vagi signat amb nom i cognom(s) i població de residència. Moltes gràcies.