divendres, 18 de març de 2016

ERC-Balsareny no es responsabilitza de la lentitud d’aprovació del pressupost municipal


El grup municipal ERC-Balsareny es va reunir aquest dimecres amb l’equip de govern per presentar les seves esmenes a la proposta de pressupost 2016 que va presentar GdB el passat 2 de març de 2016.
Segons la Llei d'Hisendes Locals, el pressupost municipal haurà de ser remès al Ple, abans del 15 d'octubre, per a la seva aprovació, esmena o devolució. Tot i comprendre la minoria en què es troba l’equip de govern i, que a la pràctica, molts municipis no aproven el pressupost amb anterioritat a aquesta data, ERC-Balsareny no entén l’atribució d’aquesta responsabilitat a l’oposició.
En nombroses ocasions el grup municipal ERC-Balsareny ha reclamat la proposta de pressupost municipal 2016, sent coneixedors que, a finals de desembre – principis de gener, el pressupost es trobava enllestit (redactat des del punt de vista tècnic) per buscar els acords i consensos necessaris per a la seva aprovació en sessió plenària. 
Tal vegada aquesta demora podria venir donada pel “procés participatiu”. Un procés participatiu que sembla que estaria format per dues fases, segons les publicacions efectuades al Sarment, no pas per la informació que té i coneix aquest grup municipal.
La primera fase del procés participatiu va tenir lloc durant el mes de gener amb el pressupost ja prorrogat, ja que a 1 de gener es prorroga automàticament l’anterior. Aquesta primera fase va ser elaborada sense la participació de l'oposició.
Un cop fet el recompte i, vist el resultat i la poca participació, desconeixem, a dia d’avui, si el resultat és vinculant o no. En el cas que existís la segona fase del procés participatiu, agrairíem ser informats de com es realitzarà i, poder-hi participar. 
Les esmenes a la proposta del pressupost municipal 2016 que es van presentar són les següents:
è En la partida Pavimentació de vies públiques ERC-Balsareny aposta en primera instància, per arranjar i mantenir en bon estat tots els passos de vianants del poble (com per exemple el de davant de la Fassina) així com també, les diferents voreres. Actuacions que són, també, completament necessàries per al conjunt de la població.
Som conscients que el Carrer del Nord i el de la Riera tenen mancances a nivell de pavimentat de la via pública. Hi ha molts sots fruit de connexions de clavegueram de noves construccions, pedaços que s'han anat fent i altres, però creiem que la solució aportada no és l'adequada, bàsicament per dos motius:

1r.- Aquest grup té entès que es tracta tan sols d’una capeta d'asfalt sobre l'existent, anivellant el ferm actual. Això comportarà que amb la poca alçada actual entre la vorada i la calçada, per poc gruix de quitrà que s'hi posi, quedarà quasi a nivell de la vorera, gens pràctic pel vianant i menys pel desguàs de l'aigua de la pluja.

2n.- Aquest paviment asfàltic es posaria sobre un carrer on fa molt anys que no s'ha tocat el subsòl. Desconeixem si les xarxes de clavegueram i la xarxa de subministrament d'aigua potable estant bé i, creiem que seria més adequat fer el que és conegut com a segona urbanització. D’aquesta manera, assegurem que el paviment tingui llarga continuïtat i que no s'hagi de tornar aixecar d'aquí a quatre dies. Òbviament el pressupost d'una i altra obra és diferent, però potser val la pena esperar una mica i fer-ho bé.

Finalment, respecte de la proposta de creació d’una vorera a la carretera d'Avinyó entre la plaça de Catalunya, confluència c/ Coromina amb c/Sèquia fins arribar al pont del riu o a la capelleta de sant Roc; actualment només hi ha el rec de desguàs d'aigües de la pluja a banda i banda de la carretera. O bé es tapa aquest deixant una vorera extremadament estreta, o bé cal rebaixar els talussos actuals, amb la dificultat del moviment de terres, afegint el cost de les expropiacions de terrenys als corresponents propietaris. A més, és un lloc sense cap il·luminació. Si volem fer-ho correctament també caldrà posar-hi enllumenat públic, és a dir, un altre cost afegit.

Per tot això creiem que el cost que representaria fer una zona de passeig amb totes les garanties pels seus usuaris no s'ajusta a la necessitat de fer aquesta obra.

è A la partida de Parcs i Jardins ERC-Balsareny prioritza les persones, en especial els nostres petits. Creiem que els esforços han d'anar dirigits a millorar la qualitat i seguretat dels espais d'esbarjo, en especial els parcs infantils; en aquest sentit, referint-nos als animals de companyia, proposaríem campanyes de Tinença, Responsabilitat i Civisme.

è Respecte a la proposta econòmica que es destinaria a la figura d’un insertor laboral, aquest grup municipal opta, per una banda, per incrementar la partida en formació d’aturats.

Per altra banda, s’aposta per fer possible el servei de menjador a la llar d'infants. Aquesta és una qüestió que ja ha estat plantejada en les últimes legislatures. Continuem creient que cal fer un esforç intern per tal de donar una oportunitat a aquest servei i assegurar-ne una continuïtat en els pròxims cursos. La llar d’infants ja disposa de cuina pròpia; per tant, caldria contractar una cuinera. Atorgant aquest servei, que podria iniciar-se el proper curs 2016-2017, evitarem perdre matriculacions que s’acaben efectuant als pobles veïns.

è Dins la partida de promoció del turisme dotada actualment de 500€,  aquesta es veuria augmentada per tal de fer front a la quota del Geoparc de la Catalunya Central (adhesió que sembla volguda per part de tots els grups municipals).

è La partida de fires i promoció del comerç es creu, com a mínim, que s’hauria de garantir la promoció del comerç del poble, buscant fires i/o activitats alternatives innovadores.

è Finalment, proposem l'ampliació a jornada complerta de la treballadora social, l’augment d’hores del Servei d’Atenció Domiciliària municipal, i donar cobertura de servei de teleassistència a tothom qui ho necessiti.


ERC-Balsareny

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per publicar el teu comentari és imprescindible que vagi signat amb nom i cognom(s) i població de residència. Moltes gràcies.