dimarts, 10 de maig de 2016

Nota d'ERC-Balsareny

Balsareny seguirà, un any més, amb els contractes de neteja viària i de recollida de deixalles tot i les presumptes irregularitats

El passat 1 de maig es van prorrogar per un any més els dos contractes de neteja viària i de recollida de deixalles que l’Ajuntament de Balsareny va adjudicar l’any 2002. Aquesta pròrroga va ser possible gràcies als vots favorables de GdB i CiU, mentre que ERC hi va votar en contra.

ERC-Balsareny va manifestar al Ple la seva oposició argumentant que ambdós contractes fa temps que no s’adeqüen a la normativa de contractació pública. Aquest fet suposa, per exemple, que actualment la durada d’aquests dos contractes pugui allargar-se fins als 25 anys i, per contra, si estiguessin ben qualificats tindria una durada màxima de 6 anys.

Per altra banda, també es van posar de manifest els continus incompliments del contracte per part de l’empresa i la falta de control per part de l’Ajuntament. Per últim, ERC-Balsareny va argumentar que dubtava sobre la possibilitat de la pròrroga, en tant que a partir de la Llei 53/1999 el plec de clàusules que regeixen els contractes han de determinar la possible pròrroga i el seu abast, entenent-se per “abast” el termini; cosa que no consta en cap dels dos contractes.

ERC-Balsareny, amb posterioritat al Ple, ha consultat amb tècnics de contractació i advocats (als quals agraeix la seva col∙laboració desinteressada) si la seva posició era la correcta i, tot i matisar algun punt, consideren més que correcta la posició d’ERC-Balsareny. Consideren que hi ha un abús en l'ús d'aquestes pròrrogues i una desnaturalització d'aquest instrument. Així doncs, en recomanen l’extinció.

Finalment, ERC-Balsareny en la mateixa sessió plenària va demanar la reconsideració del vot, tant de GdB com CiU, tot exposant que independentment de l’extinció d’aquests dos contractes i l’obertura d’un nou procés de contractació, no hi havia cap tipus de risc en la continuïtat de la prestació d’ambdós serveis, ja que legalment l’empresa quedaria obligada a prestar-los fins que no s’adjudiqui el nou contracte.


ERC-Balsareny

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per publicar el teu comentari és imprescindible que vagi signat amb nom i cognom(s) i població de residència. Moltes gràcies.