dilluns, 19 de setembre de 2011

No ens toqueu els sous!

Plens Municipals dels dies 11 i 20 de juny de 2011

Constitució i nomenament d’alcalde. El dia 11 de juny es va reunir el Ple per constituir el nou consistori, amb la presència dels regidors electes Jaume Rabeya Casellas, Joan Verdaguer Pla, Noèlia Ramírez Calatrava, Jaume Vila Solà, Meritxell Fenoy Ruiz, Roc Carulla Batallé i Xavier Vall Ribalta (CiU), Núria Prat Valverde, Marc Selgas Cors i Concepció Calvet Vilaseca (ERC) i Vladimir Díaz Sánchez (PSC). Constituïda una mesa d’edat amb Joan Verdaguer i Meritxell Fenoy, i Josep Alfons Montraveta com a secretari, els regidors van prendre possessió del càrrec i van prometre (dos d’ERC “per imperatiu legal”) lleialtat al rei, a la Constitució espanyola i a l’Estatut català. Seguidament es va votar per elegir alcalde, i va ser elegit Jaume Rabeya amb 7 vots, contra 3 per a Núria Prat i un per a Vladimir Díaz. Rabeya va prometre el càrrec i va expressar el seu agraïment a totes les persones que s’havien presentat a aquestes eleccions en temps difícils; va donar les gràcies als regidors i regidores de tots els grups polítics que no continuen en el càrrec i va dir que tots volen el millor per al poble. La reunió havia començat a les 12 del migdia i es va aixecar a les 12 i 12 minuts.

El dia 20 de juny, amb l’absència del regidor V. Díaz, es van constituir els tres grups municipals (CiU, ERC, PSC) i es va constituir per unanimitat una Junta de Govern local que es reunirà setmanalment. Seguidament es va aprovar per unanimitat una Comissió d’Assumptes Generals que informi dels temes que hagin de ser sotmesos al ple, integrada per tots els 11 regidors; i una Comissió de Comptes, presidida per l’alcalde i amb 2 regidors de CiU, 2 d’ERC i 1 del PSC, que examini, estudiï i informi els compotes anuals.

Càrrecs i delegacions d’àrees. Es va donar compte d’una resolució d’alcaldia nomenant dos tinents d’alcalde: primer, Joan Verdaguer, i segona, Noèlia Ramírez, i creant diverses àrees i delegant competències:
  • Alcaldia, Benestar Social i Hisenda: Jaume Rabeya.
  • Urbanisme i Obres Públiques: Joan Verdaguer.
  • Medi Ambient, Comerç, Consum, Indústria i Turisme: Noèlia Ramírez
  • Règim Interior, Seguretat ciutadana i Sanitat pública: Jaume Vila.
  • Festes i Igualtat de Gènere: Meritxell Fenoy.
  • Ensenyament i Cultura: Roc Carulla.
  • Joventut i Esport: Xavier Vall.
Es va acordar per unanimitat que els Plens ordinaris es reuneixin el darrer dijous de cada dos mesos a partir del 28 de juliol, a les 21 hores; habilitant l’alcalde per modificar el dia i l’hora per causes justificades.


Assignació econòmica. Es va proposar una assignació fixa per grup de 71 euros l’any, i de 90 euros l’any per cada regidor del grup. Núria Prat (ERC) va proposar que, a causa de la crisi, es suprimís aquesta assignació. L’alcalde Rabeya va respondre que és una assignació que fa anys que hi és i que és inferior a la d’altres municipis i que per tant no calia suprimir-la. Es va aprovar amb 7 vots favor (CiU) i 3 en contra (ERC).


Retribucions. Es va proposar aquest esquema de remuneracions per dedicació parcial (retribució anual en euros a pagar en 14 mensualitats, i hores mínimes de dedicació al mes):

Alcalde, 26.500 euros per mínim de 150 hores al mes.
Àrea de Medi Ambient, Comerç, Indústria: 6.970 euros per 40 hores/mes.
Àrea de Règim Interior, Seguretat, Sanitat: 6.100 euros per 35 hores/mes.
Àrea de festes, 6.100 euros per 35 hores/mes.
Àrea d’Ensenyament i Cultura, 6.100 euros per 35 hores/mes.
Àrea de Joventut i Esport, 6.100 euros per 25 hores/mes.

Regidors sense dedicació parcial ni exclusiva: per assistència a Ple, 100 euros per sessió; per assistència a Junta de Govern, 100 euros per sessió.

L’alcalde Rabeya va explicar que aquestes xifres són inferiors a la partida pressupostària prevista i que són també menors que les recomanades per l’ACM i la FMC. Marc Selgas (ERC) va dir que va uns mesos, per acord del Ple, es van abaixar els sous dels càrrecs electes en la mateixa proporció que els dels funcionaris i treballadors municipals. En canvi, ara es proposa un augment de sou de l’alcalde d’un 12,2%, dels regidors delegats un 3,6% i per a la segona tinent d’alcalde un 2,6%. L’augment de l’alcalde es justifica amb un increment de 30 hores més de dedicació al mes, que no es poden quantificar ni comprovar. Opinà que no és justificable un augment de sou dels càrrecs electes mentre al personal se li rebaixa el sou i mentre la generalitat fa retallades en Sanitat i Educació. Va dir que aquestes actituds contribueixen al desprestigi de la classe política i va preguntar com ho explicarien als treballadors. Va calcular que extrapolant aquests sous a una jornada completa surten a 28.000 euros. També va demanar per què desapareix la figura del tercer tinent d’alcalde. Pel que fa als barems de les associacions de municipis, va dir que, tot i que Balsareny no està al límit de dalt del barem, que té un topall d’uns 35.000 euros, cal dir que aquest límit és per a una jornada completa. Finalment, va dir que tampoc no trobava bé l’augment de la retribució als regidors sense cartera, perquè si no està bé que se’ls apugin els uns, els altres tampoc. Rabeya va dir que els sous són similars als de fa cinc anys, que estan per sota dels barems recomanats per les associacions de municipis i que s’ha mirat d’ajustar-se a les previsions pressupostàries. La proposta es va aprovar amb 7 vots a favor (CiU) i 3 en contra (ERC).

Tot seguit es van nomenar representants de l’Ajuntament a diverses associacions i entitats, consorcis i fundacions; aprovades amb 7 vots a favor i 3 abstencions d’ERC.


Delegació de competències del Ple. Tot seguit es va debatre la proposta de delegar a la Junta de Govern Local les competències del Ple, pel que fa a contractacions d’obres, subministraments i serveis i contractes administratius i privats; i l’aprovació de convenis de cooperació econòmica, tècnica i administrativa. Núria Prat (ERC) va dir que aquesta delegació no afavoreix la transparència i, per tant, incrementa el risc de corrupció. Rabeya va explicar que les competències de l’alcalde també es passen a la Junta de Govern, i que les del Ple, per raons d’agilitat administrativa, també sembla adequat delegar-les-hi. La proposta es va aprovar amb 7 vots a favor i 3 abstencions d’ERC. I la reunió, que havia començat a les 9 del vespre, es va aixecar a les 9 i 38 minuts.

Sarment setembre 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per publicar el teu comentari és imprescindible que vagi signat amb nom i cognom(s) i població de residència. Moltes gràcies.