divendres, 18 de juliol de 2014

Instal·lació de biomassa i xarxa de calor


INSTAL·LACIÓ DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR 
PER A DIVERSOS EQUIPAMENTS DE BALSARENY

La Comissió Europea va posar en marxa el que ha denominat “PACTE D’ALCALDES”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra.

En l’esmentat pacte, al que l’Ajuntament de Balsareny es va adherir en acord de Ple del dia 31 de maig de 2012, es pren el compromís de reducció d’emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i de fer actuacions concretes amb la implantació d’energies renovables.

L’Ajuntament de Balsareny amb aquest compromís internacional i local ha endegat aquest projecte, que és un nou model d’estalvi energètic, una eficiència en l’ús dels recursos i la utilització d’energies renovables.

Aquest projecte consisteix en una xarxa centralitzada de calor per subministres a diferents edificis. Aquesta xarxa subministrarà calefacció i aigua calenta a les escoles Guillem, al Centre d’Assistència Primària, a l’Ajuntament, al Casal de la Gent Gran i a la residència Casal Verge de Montserrat.

Els beneficis ambientals són un dels aspectes més rellevants que porta la implantació dels sistemes centralitzats de producció de calor. La major eficiència contribueix a la millora de la qualitat de l’aire i minimitzar els gasos d’efecte hivernacle amb la reducció d’emissions de forma global.

ESTALVI EMISSIONS GEH

Tenint en compte la mitjana dels consums històrics i el mix de combustibles consumits, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH), que en aquest cas corresponen íntegrament a emissions de CO2:

EDIFICI                                  COMBUSTIBLE                    POTÈNCIA            CONSUM ANUAL                 CO2
                                               ACTUAL                                               INST. (KW)            (kWh/any)                             (Tn/any)

1.AJUNTAMENT                   Gas Natural                           130                           60.158                                    12,0
2.CASAL GENT GRAN         Gasoil                                    237                           66.243                                    17,9
3.RES. CASAL VERGE M.    Gas Natural                           400                         553.504                                  110,7
4.CONSULTORI MÈDIC          Elec. (joule+bomba)                37                           25.650                                      2,8
5.CEIP GUILLEM-PRIMÀRIA   Gasoil                                   232                         136.743                                    36,9
6.CEIP GUILLEM-ED.INF.        Gasoil                                     81                           32.616                                      8,8

                                                                                        1.117                         874.914                                  189,1

NOTA: La biomassa, tot i que requereix una certa despesa energètica per a la seva extracció i transformació, es considera neutra en quant a emissions de CO2.

Aquests càlculs s’han realitzat en base als següents paràmetres:

COMBUSTIBLE                  CO2       CO2_UNITS                        PCI         PCI_UNITS                          FONT

BIOMASSA-ESTELLA       0,00 Kg.CO2/kWh                              3.570,00 kWh/Tn BS30                      IDAE
BIOMASSA-PELLETS       0,00 Kg.CO2/kWh                              4.069,00 kWh/Tn                                 ICAEN
ELECTRICITAT                   0,20 Kg.CO2/kWh                                     1,00 kWh                                      ICAEN
GAS NATURAL                   0,20 Kg.CO2/kWh                                   10,80 kWh/m3                               ICAEN
GASOIL                                0,27 Kg.CO2/kWh                                   10,22 kWh/l                                    ICAEN
GLP                                       0,23 Kg.CO2/hWh                                   13,14 kWh/kg                                ICAEN


RESUM DEL PROJECTE

El present projecte contempla la instal·lació d’una caldera de biomassa per al subministre de calor als següents edificis situats al nucli urbà de Balsareny:

-       Consultori mèdic (ús sanitari)
-       Casal de la gent gran (ús social)
-       Ajuntament (ús administratiu)
-       Residència “Casal Verge de Montserrat” (ús social i assistencial)
-       CEIP “Guillem de Balsareny”- ed. Infantil (ús educatiu)
-       CEIP “Guillem de Balsareny”-ed. Primària (ús educatiu)

Dita instal·lació substituirà calderes de combustibles fòssil (gas-oil, gas natural) i calefaccions elèctriques per una de biomassa (estella forestal).

Els principals paràmetres es poden resumir en la següent taula:

Abast del projecte
Disseny i valoració econòmica dels següents elements:
-       Dimensionat caldera
-       Obra civil (sitja, edifici caldera)
-       Xarxa de distribució de calor
-       Entrega de calor a les instal·lacions existents
Potència actual instal·lada
1.116,9 kW
Potència a instal·lar
500 kW
Capacitat neta de la sitja
70 m3
Longitud xarxa de calor
358 m (716 m comptant el circuit de retorn)
Estalvi anual en emissions de CO2
189,1 Tn CO2/ any
Pressupost d’execució per contracta (PEC)
334.833,93 €

Aquesta important obra, és possible gràcies a l’aportació del 83’94% del seu cost per la Diputació de Barcelona.


PREVISIÓ DE CONSUM D’ESTELLA

Partint dels consums històrics a les instal·lacions, es preveu un consum anual d’energia primària de 925.835 kWh (equivalent al consum històric, amb un increment del 5,5% en concepte de pèrdues en la xarxa de calor).

El consum d’estella amb una humitat del 30% (base seca), tenint en compte un PCI de l’estella és d’uns 3,57 kWh/Kg, dóna una xifra d’unes 259,3 Tn/any.

En quant al volum anual, comptant una densitat de 350 kg/m3, aquest serà d’uns 741 m3/any.

FREQÜÈNCIA DE CÀRREGA

Tenint en compte que tenim una sitja de 70 m3 útils i el consum anual de 741 m3/any, es preveu que caldran unes 10,5 càrregues anuals.

SUPERFÍCIE FORESTAL GESTIONADA

El terme municipal de Balsareny engloba unes 1.800 Ha forestals. Tenint en compte una extracció de 20 Tn estella BS60/any, aproximadament cada any caldrà tractar 16 Ha/any de bosc.

Considerant una periodicitat d’extracció d’uns 10 anys, el subministre d’estella per aquesta instal·lació permetrà gestionar unes 160 Ha de massa forestal (un 8,9% de la superfície forestal disponible al municipi). Per tant, la sostenibilitat en quant a disponibilitat de recursos naturals, queda plenament justificada.

La previsió d’engegada de la instal·lació és el proper mes d’octubre i l’estella forestal que s’utilitzarà serà procedent de la gestió dels boscos de Subirana principalment i de Fusimanya.

Esperem continuar treballant per complir amb els compromisos contrets amb el “pacte d’alcaldes”, i si no hi ha res de nou els propers mesos veurem com amb una altra inversió important en enllumenat públic, iniciarem el programa de substitució per enllumenat LED, el primer però, de prova ja en un ampli sector.

L’Ajuntament de Balsareny en el marc del “pla d’acció per a l’energia sostenible es va comprometre a reduir 3.154 T CO2eq fins el 2020, que representa una reducció del 24,5% respecte a les emissions de l’any 2005.

Jaume Rabeya i Casellas
Alcalde


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Per publicar el teu comentari és imprescindible que vagi signat amb nom i cognom(s) i població de residència. Moltes gràcies.